خط مشی شرکت

Company policy

خط مشی این شرکت تولید مرکب های با کیفیت و سازگار با محیط زیست می باشد که این هدف با استفاده از نیروی انســـانی کارآزموده و متعهد صـــورت می پذیرد. جلسات ماهانه مدیران شرکت با کلیه کارکنان و جلسات هفتگی مدیریت این مجموعه با مدیران سطوح مختلف موید استفاده از نظرات نیروی انسانی در جهت بهبود سطح کیفیت می باشد.
برنامه ریزی های راهبردی جهت افزایش بهره وری، یادگیری و نوآوری کارکنان صورت پذیرفته تا سطح علمی مجموعه در عرصه رقابت و توسعه گسترش یابد.