واحد آزمایشـــگـاه

Laboratory Unit

واحد آزمایشگاه این مجموعه با بهره گیری از فضای مناسب، بکارگیری انواع تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، پرسنل متخصــــص و با رعایت دستورالعمل ها و استانـــداردهــــای روز، اقدام به آنالیز مــواد اولیـــه و نمونه برداری های حین تولید می‌نماید.

یکی دیگر از فعالیت های این واحد انجام تست های ادواری می‌باشد که در بازه های زمانی ۶ ماهه حداقل بر روی ۵ سری تولید از هر کد محصول صورت می پذیرد.

کنتــرل کیفــی

quality control

واحد کنترل کیفی آزمایشگاه قبل از تهیه مواد اولیه توسط واحد بازرگانی، با اخذ نمونه نسبت به آزمایش و تایید نمونه های درخواستی اقدام نموده و پس از اتمام فرایند تولید با نمونه برداری از محصول نهایی، با انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و انواع تست های تخصصی کیفیت محصول را مورد سنجش قرار می دهد.